Rejestracja łodzi

Pierwsza rejestracja łodzi w Polsce:

 1. wypełniony „Wniosek o wpis do rejestru”;
 2. kopia dokumentu stwierdzająca nabycie własności lub współwłasności statku (np.: faktura VAT, umowa kupna – sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem;
 4. dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 5. dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN;

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

 

Niezbędne jest również przedłożenie:

 • jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON;
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna – dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego i numeru pesel – numer paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON.

 

Do każdego dowodu rejestracyjnego wydawane są numery rejestracyjne, gotowe do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej linii wody.

Opłatę za numery rejestracyjne w wysokości 50 PLN dokonuje się w Biurze podczas składania wniosków.

 

Zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego należy dołączyć:,

 1. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze,
 2. dokument potwierdzający zmianę danych,
 3. oryginał poprzednio wydanego dokumentu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty za dokonanie wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego w wysokości 30 PLN

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym – tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłatę za numery rejestracyjne w wysokości 50 PLN dokonuje się w Biurze podczas składania wniosków.

 

Do wniosku o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru statków należy dołączyć:

 1. wniosek o wydanie duplikatu/odpisu z rejestru,
 2. potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

 

Do wniosku o wykreślenie z rejestru statków należy dołączyć:

 1. wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. dokument potwierdzający podstawę wykreślenia z rejestru (np. umowa kupna sprzedaży),
 3. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym – tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wszystkie sprawy związane z rejestracją statków sportowo rekreacyjnych może załatwiać właściciel statku lub osoba upoważniona.

 

CERTYFIKAT STANU TECHNICZNEGO

Dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Certyfikat stanu technicznego jest niezbędne do:

 ubezpieczenia statku;

 dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa;

Certyfikat stanu technicznego informuje o:

 obowiązkowym wyposażeniu statku;

 dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru;

 dopuszczalnej liczbie osób;

 przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych;

Do Certyfikatu Stanu Technicznego dołączone są dwie wodoodporne nalepki do umieszczenia na burtach przed numerem rejestracyjnym statku, informujące o polskiej przynależności statku i o terminie ważności certyfikatu oraz mała nalepka identyfikacyjna (o tym samym numerze) do naklejenia w miejscu wiadomym tylko właścicielowi.

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 2 do 5 lat – w zależności od stanu technicznego i wieku statku.

 

 

Osoby zainteresowane rejestracją, przeglądem lub wydaniem certyfkatu prosimy o kontakt:

Inspektor nadzoru technicznego PZMWiNW Wojciech Rutkowski

tel. 605615355;  601894692